Art. 74a. - [Dostęp do akt sprawy a prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  74a.  [Dostęp do akt sprawy a prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych]

Przepis art. 73 § 1 nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do skorzystania z uprawnień wynikających z art. 15 rozporządzenia 2016/679.