Art. 72. - [Adnotacje do protokołu z czynności postępowania administracyjnego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  72.  [Adnotacje do protokołu z czynności postępowania administracyjnego]
§  1. 
Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.
§  2. 
(uchylony).