[Zasada prawdy obiektywnej; zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli] - Art. 7. - Kodeks... - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Zasada prawdy obiektywnej; zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
Art.  7.  [Zasada prawdy obiektywnej; zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli]

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.