Art. 61. - [Inicjatywa wszczęcia postępowania] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.572 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  61.  [Inicjatywa wszczęcia postępowania]
§  1. 
Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§  2. 
Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć.
§  3. 
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.
§  3a. 
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
§  4. 
O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
§  5. 
Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.