Art. 46. - [Potwierdzenie odbioru] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  46.  [Potwierdzenie odbioru]
§  1. 
Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
§  2. 
Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
(uchylony).
§  7. 
(uchylony).
§  8. 
(uchylony).
§  9. 
(uchylony).
§  10. 
(uchylony).