Art. 41. - [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.572 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  41.  [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu]
§  1. 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
§  2. 
W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.