[Obowiązek organu po upływie terminu załatwienia sprawy administracyjnej] - Art. 36. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Obowiązek organu po upływie terminu załatwienia sprawy administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  36.  [Obowiązek organu po upływie terminu załatwienia sprawy administracyjnej]
§  1. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
§  2. 
Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.