Art. 262. - [Koszty obciążające stronę] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  262.  [Koszty obciążające stronę]
§  1. 
Stronę obciążają te koszty postępowania, które:
1)
wynikły z winy strony;
2)
zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
§  2. 
W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.