Art. 260f. - [Stosowanie przepisów do organów państw członkowskich EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  260f.  [Stosowanie przepisów do organów państw członkowskich EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej]

Przepisy niniejszego działu stosuje się także w odniesieniu do organów państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej znajdują zastosowanie do tych państw.