Art. 234. - [Skutki czynności procesowej w formie skargi] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  234.  [Skutki czynności procesowej w formie skargi]

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1)
skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;
2)
skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.