[Prawo składania skarg i wniosków] - Art. 221. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Art. 221. - [Prawo składania skarg i wniosków] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  221.  [Prawo składania skarg i wniosków]
§  1. 
Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
§  2. 
Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
§  3. 
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.