Art. 217. - [Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  217.  [Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń]
§  1. 
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§  2. 
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1)
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2)
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§  3. 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§  4. 
(uchylony).