Art. 20. - [Właściwość rzeczowa] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  20.  [Właściwość rzeczowa]

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania.