Art. 189i. - [Zaległa administracyjna kara pieniężna] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  189i.  [Zaległa administracyjna kara pieniężna]
§  1. 
Zaległą administracyjną karą pieniężną jest kara niezapłacona w terminie.
§  2. 
Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.