[Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej] - Art. 189f. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 189f. - [Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  189f.  [Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej]
§  1. 
Organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:
1)
waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub
2)
za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.
§  2. 
W przypadkach innych niż wymienione w § 1, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających:
1)
usunięcie naruszenia prawa lub
2)
powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin i sposób powiadomienia.
§  3. 
Organ administracji publicznej w przypadkach, o których mowa w § 2, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła dowody, potwierdzające wykonanie postanowienia.