Art. 189d. - [Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  189d.  [Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej]

Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę:

1)
wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;
2)
częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
3)
uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;
4)
stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
5)
działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
6)
wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
7)
w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.