Art. 184. - [Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  184.  [Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej]
§  1. 
Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.
§  2. 
Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
§  3. 
Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
§  4. 
Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony.