Art. 163f. - [Uzasadnienie decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu uproszczonym] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  163f.  [Uzasadnienie decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu uproszczonym]

Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną decyzji.