Art. 163e. - [Ograniczone postępowanie dowodowe] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  163e.  [Ograniczone postępowanie dowodowe]
§  1. 
Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.
§  2. 
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu art. 81.