[Przesłanki załatwienia sprawy w administracyjnym postępowaniu uproszczonym] - Art. 163b. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Art. 163b. - [Przesłanki załatwienia sprawy w administracyjnym postępowaniu uproszczonym] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  163b.  [Przesłanki załatwienia sprawy w administracyjnym postępowaniu uproszczonym]
§  1. 
Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§  2. 
Postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Przepisu art. 62 nie stosuje się.
§  3. 
W sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.