Art. 163a. - [Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  163a.  [Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy]

W sprawach, o których mowa w art. 161-163, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.