Art. 16. - [Zasada trwałości decyzji administracyjnych; zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  16.  [Zasada trwałości decyzji administracyjnych; zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych]
§  1. 
Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.
§  2. 
Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.
§  3. 
Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.