[Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej] - Art. 159. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 159. - [Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  159.  [Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej]
§  1. 
Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1.
§  2. 
Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie.