Art. 159. - [Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  159.  [Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej]
§  1. 
Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1.
§  2. 
Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie.