Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.256 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.
Art.  154.  [Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych]
§  1.  Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
§  2.  W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
§  3.  (uchylony).