[Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych] - Art. 154. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Art. 154. - [Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  154.  [Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych]
§  1. 
Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
§  2. 
W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
§  3. 
(uchylony).