Art. 149. - [Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  149.  [Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia]
§  1. 
Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
§  2. 
Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
§  3. 
Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
§  4. 
Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.