Art. 141. - [Prawo do zażalenia na postanowienie administracyjne] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  141.  [Prawo do zażalenia na postanowienie administracyjne]
§  1. 
Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§  2. 
Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.