Art. 131. - [Obowiązek zawiadomienia stron] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  131.  [Obowiązek zawiadomienia stron]

O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.