Art. 130. - [Wpływ odwołania na wykonanie decyzji] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  130.  [Wpływ odwołania na wykonanie decyzji]
§  1. 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§  2. 
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§  3. 
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1)
decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2)
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§  4. 
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.