[Sposób i termin wniesienia odwołania] - Art. 129. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 129. - [Sposób i termin wniesienia odwołania] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  129.  [Sposób i termin wniesienia odwołania]
§  1. 
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§  2. 
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§  3. 
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.