Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.256 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r. do: 25 stycznia 2021 r.
Art.  127.  [Prawo do odwołania od decyzji administracyjnej]
§  1.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§  2.  Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§  3.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§  4.  (uchylony).