[Elementy składowe postanowienia administracyjnego] - Art. 124. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.735 t.j. - OpenLEX

Art. 124. - [Elementy składowe postanowienia administracyjnego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
Art.  124.  [Elementy składowe postanowienia administracyjnego]
§  1.  56
 Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.
§  2. 
Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.
56 Art. 124 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 29 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.