Art. 123. - [Pojęcie postanowienia administracyjnego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  123.  [Pojęcie postanowienia administracyjnego]
§  1. 
W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§  2. 
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.