Art. 122f. - [Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  122f.  [Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy]
§  1. 
Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.
§  2. 
Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
§  3. 
Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:
1)
oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;
2)
datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;
3)
powołanie podstawy prawnej;
4)
treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;
5)
datę milczącego załatwienia sprawy;
6)
pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;
7)
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia.
§  4. 
Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco.
§  5. 
W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VII.