Art. 122d. - [Wyłączenie czynnego udziału strony i obowiązku wskazania stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych; wstrzymanie biegu terminu] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  122d.  [Wyłączenie czynnego udziału strony i obowiązku wskazania stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych; wstrzymanie biegu terminu]
§  1. 
Do spraw załatwianych milcząco nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 79a.
§  2. 
Zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art. 122a § 2.