Art. 121a. - [Ugoda administracyjna zawarta przed mediatorem] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  121a.  [Ugoda administracyjna zawarta przed mediatorem]

Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117-121 stosuje się odpowiednio.