Art. 109. - [Doręczenie decyzji] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  109.  [Doręczenie decyzji]
§  1. 
Decyzję doręcza się stronom na piśmie.
§  2. 
W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja może być stronom ogłoszona ustnie.