Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.256 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  108.  [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej]
§  1.  Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
§  2.  Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.