Art. 39. - [Rejestracja statków morskich w urzędach morskich] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2175 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  39.  [Rejestracja statków morskich w urzędach morskich]
§  1.  11
 Statek stanowiący polską własność, który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego i nie został do niego wpisany oraz do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, rejestruje się w urzędzie morskim właściwym dla swojego portu macierzystego, o ile nie uprawia żeglugi międzynarodowej.
§  2. 
Dokument rejestracyjny wydany przez urząd morski stanowi dowód polskiej przynależności statku niewpisanego do rejestru okrętowego.
§  3. 
Za wydanie dokumentu rejestracyjnego urząd morski pobiera opłatę. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
§  4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób rejestracji statków morskich, o których mowa w § 1, tryb postępowania rejestrowego, wzór dokumentu rejestracyjnego oraz tryb ustalania i wysokość opłat rejestrowych, mając na uwadze pojemność i przeznaczenie statku.
11 Art. 39 § 1 zmieniony przez art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.1137) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2020 r.