Art. 29. - [Treść wpisów w rejestrze okrętowym] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2175 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  29.  [Treść wpisów w rejestrze okrętowym]
§  1. 
W rejestrze stałym wpisuje się:
1)
kolejny numer rejestrowy statku i datę dokonania wpisu;
2)
nazwę lub oznaczenie identyfikacyjne i numer identyfikacyjny nadany przez międzynarodową organizację morską, międzynarodowy sygnał wywoławczy oraz rodzaj i przeznaczenie statku;
3)
poprzednią nazwę lub oznaczenie identyfikacyjne oraz dane dotyczące poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z tego rejestru;
4)
nazwę portu macierzystego statku;
5)
rok, miejsce budowy i nazwę stoczni, jeżeli dane te są znane, oraz określenie głównego materiału kadłuba statku i rodzaju napędu statku;
6)
wymiary główne (rejestrowe) oraz pojemność statku;
7)
oznaczenie i adres właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku z określeniem ich udziałów we współwłasności oraz podstawę nabycia własności statku;
8)
oznaczenie i adres armatora statku;
9)
hipotekę morską i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem;
10)
stwierdzenie przez izbę morską polskiej przynależności statku;
11)
stwierdzenie przez izbę morską zawieszenia polskiej przynależności statku;
12)
podstawę i datę wykreślenia statku z rejestru.
§  2. 
W rejestrze tymczasowym, oprócz danych wymienionych w § 1 pkt 1-8, 10 i 12, wpisuje się:
1)
poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia;
2)
okres, na jaki statek uzyskał polską przynależność;
3)
oznaczenie i adres przedstawiciela armatora w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli taki został ustanowiony.
§  3. 
W rejestrze statków w budowie wpisuje się:
1)
kolejny numer rejestrowy statku w budowie i datę dokonania wpisu;
2)
oznaczenie identyfikacyjne statku w budowie;
3)
nazwę stoczni budującej statek;
4)
oznaczenie i adres właściciela statku w budowie;
5)
oznaczenie umowy o budowę statku;
6)
hipotekę morską.
§  4. 
Każda zmiana danych w rejestrze okrętowym podlega wpisowi.