Art. 283. - [Wydobycie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2175 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
Art.  283.  [Wydobycie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych]
§  1. 
Wydobywanie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych wymaga zezwolenia właściwych organów wojskowych.
§  2. 
Jeżeli właściciel mienia zatopionego nie uzyskał zezwolenia na wydobycie tego mienia, może zwrócić się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odmowy do dyrektora urzędu morskiego o zarządzenie w porozumieniu z właściwym organem wojskowym wydobycia tego mienia na koszt właściciela.