Art. 2. - [Pojęcie statku morskiego i statku morskiego w budowie] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2023 r.
Art.  2.  [Pojęcie statku morskiego i statku morskiego w budowie]
§  1. 
Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej "statkiem".
§  2. 
Statkiem morskim w budowie jest statek, którego stępkę położono lub wykonano równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakończenia budowy.