[Pobyt skazanego w celi przejściowej] - Art. 79b. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 79b. - [Pobyt skazanego w celi przejściowej] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79b.  [Pobyt skazanego w celi przejściowej]
§  1. 
Skazanego przyjętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.
§  2. 
Umieszczenia w celi przejściowej nie stosuje się do skazanego przetransportowanego z innego zakładu karnego albo aresztu śledczego, jeżeli był już poddany badaniom i zabiegom, o których mowa w § 1.
§  3. 
Skazanego informuje się o obliczonym okresie wykonywania kary. Przyjęcie informacji do wiadomości skazany potwierdza podpisem.