[Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną] - Art. 45. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  45.  [Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną]
§  1. 
Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.
§  2. 
Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. 60.
§  3. 
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych.
§  4. 
Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie.