Art. 43a. - [Definicje] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.127 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  43a.  [Definicje]
§  1. 
Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego, wykonuje się według przepisów niniejszego rozdziału.
§  2. 
Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału mowa jest o:
1)
karze - przepisy te stosuje się również do środków karnych i zabezpieczających,
2)
skazanym - przepisy te stosuje się również do sprawcy, wobec którego orzeczono środek zabezpieczający połączony z dozorem elektronicznym

- z wyłączeniem przepisów dotyczących wyłącznie dozoru stacjonarnego.