[Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej] - Art. 249a. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 249a. - [Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  249a.  [Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej]

Dyrektor Generalny Służby Więziennej może, w drodze zarządzenia, określić:

1)
organizację ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
2)
szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresy czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych;
3)
organizację służby zdrowia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
4)
zakres i formy prowadzenia ewidencji osób pozbawionych wolności przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
5)
dopuszczalną ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym oraz sposób postępowania z przedmiotami i żywnością, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie.