[Kontakty z obrońcą] - Art. 215. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 215. - [Kontakty z obrońcą] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  215.  [Kontakty z obrońcą]
§  1. 
Tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej - widzenie odbywa się w sposób wskazany przez ten organ.
§  1a. 
W przypadku gdy tymczasowo aresztowanym jest obywatel państwa obcego, ma on prawo do porozumiewania się z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a w przypadku gdy tymczasowo aresztowanym jest osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa - z przedstawicielem państwa, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, na zasadach, o których mowa w § 1.
§  2. 
Tymczasowo aresztowanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony.