Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.523 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  208.  [Organizacja aresztów śledczych]
§  1.  Areszty śledcze podlegają Ministrowi Sprawiedliwości.
§  2.  Tymczasowe aresztowanie wykonuje się w aresztach śledczych.
§  3.  Areszty śledcze mogą być tworzone jako samodzielne areszty lub jako wyodrębnione oddziały zakładów karnych. Kilka aresztów śledczych może posiadać wspólną administrację bądź wydzielone służby.
§  4.  Aresztem śledczym kieruje dyrektor; wyodrębnionym oddziałem może kierować podlegający dyrektorowi kierownik.
§  5.  Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi areszty śledcze, mając na względzie istniejące potrzeby w tym zakresie.
§  6.  Dyrektor Generalny Służby Więziennej, określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie aresztów śledczych, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia oraz racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla wszystkich tymczasowo aresztowanych.