[Wysłuchanie określonych podmiotów, zasięgnięcie opinii biegłych] - Art. 162. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 162. - [Wysłuchanie określonych podmiotów, zasięgnięcie opinii biegłych] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  162.  [Wysłuchanie określonych podmiotów, zasięgnięcie opinii biegłych]
§  1. 
Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, warunkowe zwolnienie nie może być udzielone bez zasięgnięcia opinii biegłych.
§  2. 
Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis art. 154 § 1 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.