Rozdział 7 - Kary zasadnicze. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.

Rozdział  VII.

Kary zasadnicze.

§  1.
Zasadniczymi karami są:
b)
więzienie,
c)
areszt.
§  2.
Sąd stosuje karę grzywny, jeżeli przepis szczególny taką karę przewiduje. Jeżeli przestępstwo popełniono z chęci zysku lub jeżeli sprawca przestępstwa wyrządził szkodę w mieniu społecznym, sąd obok kary pozbawienia wolności, przepisanej w ustawie, może wymierzyć karę grzywny, chociażby przepis szczególny kary tej nie przewidywał. Przepisy art. 42 § 1, 43 i 56 kodeksu karnego stosuje się odpowiednio.
§  1.
Karę śmierci wykonywa się przez rozstrzelanie.
§  2.
Karę śmierci, orzeczoną w stosunku do kobiet brzemiennych, sąd może zamienić na najwyższy wymiar kary pozbawienia wolności.
§  1.
Karę więzienia wymierza się w latach i miesiącach, karę aresztu w miesiącach i tygodniach.
§  2.
Miesiące i lata oblicza się według czasu kalendarzowego.

Kara więzienia trwa najmniej 6 miesięcy, najwyżej 10 lat, chyba że ustawa przewiduje za poszczególne przestępstwa dłuższą karę więzienia.

§  1.
Kara aresztu trwa najmniej 1 miesiąc, najwyżej 1 rok.
§  2.
W stosunku do oficerów sąd może orzec zamiast aresztu karę aresztu domowego z dalszym pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
§  3. 4
(uchylony).
§  4. 5
(uchylony).
§  5.
W razie skazania na karę więzienia i aresztu wymierza się łącznie karę więzienia, przy czym 2 dni więzienia odpowiadają 3 dniom aresztu.
3 Art. 34 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych (Dz.U.60.51.299) z dniem 24 listopada 1960 r.
4 Art. 38 § 3 uchylony przez art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U.58.36.165) z dniem 1 lipca 1958 r.
5 Art. 38 § 4 uchylony przez art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U.58.36.165) z dniem 1 lipca 1958 r.