Rozdział 26 - Przepisy końcowe. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.22.107 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.

Rozdział  XXVI.

Przepisy końcowe.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.